Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Ecsegi Krisztina egyéni vállalkozó

Székhely: 1067 Budapest, Hunyadi tér 9

Adószám: 66470878-1-42 

Telefonszáma: +36304886713

Email cím: ecsegi@gmail.com

mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a
továbbiakban: Felhasználó
a továbbiakban együttesen: szerződő felek
között az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.thetaway.hu weblap (a továbbiakban: honlap),
amelyen keresztül életvezetési tanácsadási feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el,
elősegítve ezzel, hogy a Felhasználó önismeretében fejlődjön, szükség esetén
problémája megoldásához megbízható, magasan képzett szakember segítségét vegye igénybe.

2. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. 

A szolgáltatás tartalma

3. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére életvezetési tanácsadást nyújt, melynek pontos, személyre szabott feltételeit az e-mailben vagy szóban kötött megállapodás tartalmazza. Ez aláírás nélkül, szóban megkötve is szerződésnek minősül. Ezen szolgáltatás igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás után a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A szolgáltatás igénybe vétele

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon található elérhetőségek valamelyikén megkeresi Szolgáltatót. Ennek során a Szolgáltató és a Felhasználó megállapodnak az együttműködés pontos kereteiről, úgy, mint a tanácsadói díj mértéke, fizetés módja, időpont, választott szolgáltatás típus (személyes vagy online konzultáció, tanfolyamon való részvétel). Online konzultáció választás esetén a fizetés előre utalással történik, személyes találkozás esetén lehetséges készpénzben fizetni. A szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a számla kiállításához szükséges adatokat bekérni. 

Az online életvezetési tanácsadás a Felhasználó által kiválasztott és a szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype video hívás igénybe vételével történik (ezután ettől megbeszélés alapján el lehet térni).

A kiválasztott szolgáltatásra való foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség. 

Szolgáltató a Szolgáltatás kezdő napját megelőző 48 órán belül a jelentkezés átruházására vagy lehetőség szerint a befizetett díj későbbi Szolgáltatásra történő felhasználására biztosít lehetőséget, azonban a már befizetett díjat nem áll módjában visszatéríteni.

Amennyiben Felhasználó a megrendelt és előre írásban, vagy telefonon leegyeztetett Szolgáltatás időpontját, a Szolgáltatás tervezett kezdete előtti 24 órán belül mondja le, abban az esetben Szolgáltató, a következő alkalom megkezdésekor igényt tart a korábbi, 24 órán belül lemondott alkalom Felhasználó általi megfizetésére is, az aktuális Szolgáltatás díjának megfizetésével együtt.

Felhasználó a „Kapcsolat” menüpontra kattintva megadhat egyes adatokat, rövid
levélben kérdést fogalmazhat meg. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke

5. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF-ben nevezett szolgáltatások  díjköteles szolgáltatások. Ennek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes
időpontfoglalás után, külön e-mail vagy szóban kötött megállapodás alapján történik.

A tanácsadás díja: 17.000 HUF/60 perc

Díjfizetési módok

6. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:
– Átutalással az előre e-mailben leegyeztetett adatok alapján. Speciális esetben (egyéni
megállapodás alapján) lehetőség van készpénz útján történő fizetésre.

7. Szolgáltató felelőssége és a kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltatás jellege szerint megbízási jogviszony, amelynek a sikeressége és az azzal való elégedettség a Megrendelő közreműködésének múlik elsősorban, így ebből adódóan nem fűződik hozzá eredménykötelem.

A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége a Megrendelő felé a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) vonatkozó szabályai szerint áll fenn.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:

  • minden olyan esetben, ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője nem, nem teljeskörűen vagy nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos lényeges adatokról, információkról,  
  • vis maior esetén;
  • ha a Megrendelő vagy törvényes képviselője által közölt adat, információ nyilatkozat, illetve teljesítendő fizetési kötelezettség a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem teljesül, elveszik, vagy késedelmet szenved. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy a Megrendelő informatikai rendszerének hibás működése;
  • minden olyan esetben, ha Megrendelő a tanfolyam helyszínéül szolgáló helyiségek használatára vagy a tanfolyamon való részvételre vonatkozó Házirendben foglalt szabályokat nem tartja be;
  • a Megrendelő együttműködésének elmaradásából, illetve a tanfolyamon résztvevő többi Megrendelő magatartásából eredő károkért;

8. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.thetaway.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A tanfolyamokon kép-, videó-, és hangrögzítés tilos, vagy csak a Szolgáltató és a többi résztvevő Megrendelő kifejezett hozzájárulása esetén engedélyezett. 

9. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

10. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

11. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

12. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: ecsegi@gmail.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály:

Levelezési cím: 1050 Budapest, Sas utca 19. III.em.

Általános rendelkezések

Ez az ÁSZF 2021. november 01. napjától alkalmazandó, és visszavonásig érvényes. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az ÁSZF bármely részét honlapunkon közzétett frissítésekkel és változtatásokkal, saját belátásunk szerint frissítsük, módosítsuk vagy kicseréljük. 

Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze honlapunkon a változásokat. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el az aktuális ÁSZF-et. Amennyiben nem ért egyet az aktuális ÁSZF-el, akkor kérjük, hagyja abba weboldalunk használatát. 

Amennyiben használja weboldalunkat akkor azt az ÁSZF elfogadásának kell tekinteni. A megrendelés leadása után bevezetett változtatások nincsenek hatással a megrendelésre, kivéve, ha törvény írja elő e változtatásokat. Ez az ÁSZF nem került nyomtatásra, csak elektronikus formában létezik, és nem tekinthető írásos szerződésnek. Ezen ÁSZF irányadó joga a magyar jog. 

Felelősségvállalási nyilatkozat: Kizárólag ebben az ÁSZF-ben szerepel minden olyan felelősség, amit Ecsegi Krisztina a szolgáltatások tekintetében felvállal. Ecsegi Krisztina nem vállal felelősséget az ÁSZF hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokért.

Elválaszthatósági Záradék: Ha az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogellenessé vagy végrehajthatatlanná válik, az ÁSZF egyéb rendelkezései továbbra is érvényben maradnak.

Vis major: Ecsegi Krisztina nem vállal felelősséget azokért a késedelmekért, melyek külső, általa nem befolyásolható okok miatt álltak elő, és amelyeket a visszaigazoló e-mail kiadásakor nem lehetett előre látni, illetve azokért a késedelmekért, melyeket ésszerű kiigazításokkal vagy változtatásokkal nem lehetett volna megelőzni vagy elkerülni.

A jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti egyedi szerződések által nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv.  vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Hamarosan induló tanfolyamaink

Alap ThetaHealing® tanfolyam

Részletek >>>